Resocjalizacja

Pedagogika- profil ogólnoakademicki – studia I stopnia – informacje o kierunku

Pedagogika- profil ogólnoakademicki – studia II stopnia – informacje o kierunku

Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• umiejętności komunikacji społecznej,
• posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
• wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania,
• tworzyć własny warsztat metodyczny

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
– domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
– placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
– młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
– schroniskach dla nieletnich,
– zakładach poprawczych,
– aresztach śledczych i zakładach karnych.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

Dodatkowe informacje:

Studia gwarantują przygotowanie pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.