Praca socjalna

Studia I i II stopnia

Praca socjalna – studia I stopnia – informacje o kierunku

Praca socjalna – studia II stopnia – informacja o kierunku

Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie, a zatem skutecznie, wspierać rozwój jednostki. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa. Nasi absolwenci to ludzie z wizją i misją dokonywania pozytywnych zmian społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
• dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
• stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
• opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
– regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
– powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy spo­łecznej,
– placówkach opiekuńczo-wychowawczych, – domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
– jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
– ośrodkach wsparcia,
– placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów,
– zakładach karnych,
– ośrodkach dla uchodźców.

Profil studiów: praktyczny

Studia na kierunku praca socjalna trwają trzy  lata i kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Kształcenie interdyscyplinarne odpowiada  złożoności współczesnych problemów cywilizacyjnych, co pozwala poznać i zrozumieć zachodzące procesy społeczne oraz uwarunkowania funkcjonowania  człowieka w środowisku. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do realizacji  zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Potrafi dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk, stosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów, a także potrafi opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego.