mgr Monika Zięciak

mgr Monika Zięciak–  magister nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Doktorantka w zakładzie pedagogiki społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, a w szczególności na uwarunkowaniach rozwoju samodzielności wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Jest autorką kilku publikacji z zakresu problematyki nieletnich niedostosowanych społecznie.

Ważniejsze publikacje:

Artykuły w czasopismach i monografiach naukowych:

 • Zięciak Monika, Znaczenie współpracy z rodziną w pozytywnej integracji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”,  nr 1, 2017, s. 56- 62.
 • Zięciak Monika, Usamodzielnianie (się) wychowanków placówek resocjalizacyjnych, Problemy Opiekuńczo-  Wychowawcze 2017, nr 3, s. 26- 33.
 • Zięciak Monika, Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie (w): Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M., (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, wyd. Difin, Warszawa 2017, s. 219- 237.
 • Zięciak Monika, Rola wychowawców w procesie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych (w): Mudrecka I., (red.), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, wyd. Pedagogium, Warszawa 2017, s. 209- 223.
 • Zięciak Monika, Samoświadomość wychowanków placówek resocjalizacyjnych (w): M. H. Kowalczyk, M. Szykut., (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, Wyd. Akapit, Toruń 2015, s. 283- 298.
 • Zięciak Monika, Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, nr 10, 2017, s. 48- 55.
 • Zięciak Monika, Przetwarzanie informacji o własnej osobie a readaptacja społeczna (w): Frąckowiak P., Knocińska A., Jusko P., (red.), Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej, „Próby i Szkice Humanistyczne”, t. 10, 2016, s. 181- 192.

Dydaktyka:

 • Metody Twórczej resocjalizacji
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Udział w Konferencjach:

Konferencje o zasięgu Międzynarodowym:

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”, Toruń 2018. Wygłoszony referat: Warsztaty rozwoju samodzielności wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i  readaptacji społecznej. Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji, Gniezno 2018. Wygłoszony referat: Samodoskonalenie studentów w trakcie działalności w Kole Naukowym Resocjalizacji US.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Horyzonty resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka”, Warszawa 2017. Wygłoszony referat: Rozwój samodzielności wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”, Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka, Środa Wielkopolska 2017. Wygłoszony referat: Losy życiowe byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych- wyniki badań.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”, Pomoc psychologiczna- pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania. Środa Wielkopolska2016. Wygłoszony referat: Plany życiowe wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”, Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną, Środa Wielkopolska 2015. Wygłoszony referat: Przetwarzanie informacji o własnej osobie a readaptacja społeczna.
 • IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej- oblicza (po) nowoczesności”, Toruń 2017. Wygłoszony referat: Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, Toruń 2016. Wygłoszony referat: Znaczenie rodziny w procesie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • II Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”, Toruń 2015. Wygłoszony referat: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • I Międzynarodowe Seminarium „Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności”, Toruń 2014. Wygłoszony referat: Samoświadomość wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej pt.: Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie”, Katowice 2018. Wygłoszony referat: Przygotowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do samodzielnego życia.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Resocjalizacji. „Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja- społeczny teatr pozorów”, Goniądz 2017. Wygłoszony referat: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych- możliwości i ograniczenia.
 • V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, Gdańsk 2017. Wygłoszony referat: Metody pracy ze studentami- refleksje młodego nauczyciela akademickiego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach XXVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Szczecin 2016. Wygłoszony referat: Współpraca wychowawców z rodzinami nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS, Szczecin 2016, Przedstawiony poster: Kompetencje wychowawcy w pracy z rodzinami wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”, Warszawa 2016. Wygłoszony referat: Rola wychowawcy w procesie usamodzielniania wychowanka w placówce resocjalizacyjnej.
 • Seminarium Interdyscyplinarne pt. „Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych”, Jadwisin 2016. Wygłoszony referat: Praca nad usamodzielnianiem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji, Gdańsk 2015. Wygłoszony referat: Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Warsztaty naukowe:

 • Rola asystenta rodziny w pracy z rodziną dysfunkcyjną, Toruń 2018 r.
 • Praca z rodzicami w poradnictwie krótkoterminowym, Gniezno 2018 r.
 • Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii, Wrocław 2017r.
 • Realizacja badań społecznych i rynkowych – role badacza i ankietera w pozyskiwaniu trafnych i rzetelnych danych, Gniezno 2016.
 • Wykorzystanie elementów terapii poznawczo- behawioralnej w pracy indywidualnej nad zmianą, Środa Wlkp., 2015r
 • Warsztat metodologii jakościowej- grupa zaawansowana, Środa Wlkp., 2015r
 • Warsztat metodologii jakościowej- grupa początkująca, Środa Wlkp., 2015r
 • Rozpoznawanie preferencji i motywacji wychowanków metodą George’a Nelsona, Środa Wlkp., 2015r

Inne:

 • Udział w Międzynarodowej Polsko- Ukraińskiej Wymianie Młodzieżowej, Poronin 01.03.2017r –07.2017r.,
 • Od 2013 roku aktywna działalność w Kole Naukowym Resocjalizacji.,
 • Założycielka i członek zarządu Fundacji „Akcja Serducho”
 • Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Kontakt:

zieciakmonika@wp.pl