Rafał Iwański

dr Rafał Iwański – doktor nauk ekonomicznych, socjolog – pracownik socjalny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej.

dr Rafał Iwański – doctor of economic sciences, sociologist – social worker, graduate from the University of Economics in Poznań and the University of Szczecin, member of the Polish Society of Gerontology. Assistant professor at the Department of Social Pedagogy of the University of Szczecin. My research and scientific interests focus on two areas: social policy – social assistance and social work in particular, and social and economic gerontology. Author of two books: „Long-term care for the elderly” (2016) and „Palliative and hospice care in social and economic terms” (2018).

Ważniejsze publikacje

Monografie:

Opieka długoterminowa nad osobami starszymi Rafał Iwański

Rafał Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Warszawa: CeDeWu, 2016.

W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie:

 • ekonomicznej,
 • społecznej,
 • psychologicznej,
 • medycznej,
 • prawno-socjalnej.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu. Pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.

 

Opieka paliatywna i hospicyjna Rafał Iwański Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska, Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym, Warszawa, CeDeWu 2018. 

W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

 • poradni medycy paliatywnej;
 • hospicjum perinatalnego;
 • hospicjum domowego dla dzieci;
 • hospicjum domowego dla dorosłych;
 • hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno z środków publicznych jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Artykuły w czasopismach i w monografiach:

Dydaktyka:

 • Gerontologia społeczna
 • Opieka nad osobami starszymi
 • System usług socjalnych na rzecz osób starszych
 • Metody aktywizacji osób starszych
 • Praca socjalna z ludźmi starymi
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Kompetencje społeczne pracownika socjalnego
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Zarządzanie ryzykiem w pomocy społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia społeczna
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania

Udział w konferencjach:

2018

 • 30.11-1.12 2018 VIII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW – „W kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”, Szczecin, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim.
 • 9 listopada 2018 VIII Bałtyckie Forum Zdrowia – Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia.
  Innowacje w ochronie zdrowia, Szczecin, tytuł wystąpienia:  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” – szczeciński program wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera. 
 • 8 listopada 2018 Konferencja „Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości” w Szczecinie, PTG oddział szczeciński, MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim.
 • 26-28 września 2018 V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska pt. Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne: Trójkąt Bermudzki polityki społecznej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł wystąpienia: Mieszkania dla seniorów – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.
 • 21 września 2018 Abschluss-Tagung der Konzeptphase des Bündnis A2030 Fördermaßnahme WIR! – Wandel durch Innovation in der Region des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Leben und Wohnen im Alter aus internationaler Perspektive, Stralsund, Niemcy.
 • 23-25 maja 2018 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Sens i bezsens starości” pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne”. Organizatorzy: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białowieża. Tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna na Pomorzu Zachodnim w ujęciu społecznym i ekonomicznym.
 • 14-15 maja 2018 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej „Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego – od wykluczenia do integracji.. Gniezno. Organizator: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).Tytuł wystąpienia: Organizacja i koszty opieki paliatywnej oraz hospicyjnej – stan obecny i prognozy.
 • 25 kwietnia 2018 Konferencja poświęcona zagadnieniom „srebrnej gospodarki”,Pałcznyn. Organizator: Stowarzyszenie Samorządny Powiat i Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka – wyzwania i problemy.
 • 18 Kwietnia 2018 Konferencja pt. Europa (nie) boi się starości, Szczecin, Organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa CB oraz MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Sytuacja demograficzna w Polsce i regionie osób starszych oraz zapotrzebowanie na opiekę.

2017

 • 12 grudnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci” 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, tytuł wystąpienia: Ekonomiczne i społeczne aspekty opieki paliatywnej w woj. Zachodniopomorskim. Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej US.
 • 17-18 listopada 2017 r. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) połączony z 4 Kongresem KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+,Warszawa, Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim.
 • 6 października 2017 r. II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, EXPO Kraków, udział czynny w sesji eksperckiej pt. Mieszkania przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia”.
 • 22 września 2017 r. Konferencja w Bornem Sulinowie zorganizowane przez BUTW oraz OPS w Bornem Sulinowie pt. U siebie mimo wieku. Tytuł wystąpienia „Mieszkania chronione i wspomagane
 • 22 maja 2017 r. Konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową pt. Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Tytuł wystąpienia: Specyfika procesów starzenia się ludności województwa zachodniopomorskiego.
 • 27 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze” organizowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Profesjonalni i rodzinni opiekunowie niesamodzielnych osób starszych.
 • 26 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Smart living – mieszkalnictwo i rowój lokalny w dobie przemian demograficznych i technologicznej rewolucji, organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tytuł wystąpienia: Wybrane elementy systemu opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce.
 • 31 marca 2017 r. Konferencja Naukowa pt. Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie, organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł wystąpienia: System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie  starzejącego się społeczeństwa.
 • 23-25 marca 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł wstąpienia: Jakość życia niesamodzielnych osób starszych.

2016

 • 12 grudzień 2016 Konferencja Naukowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizator: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi.
 • 27-28 październik 2016, XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Marginalizacja społeczna i ekonomiczna niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów.
 • 15-16 listopad 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością a przeszłością. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Wykluczenie społeczne, kulturalne oraz ekonomiczne opiekunów niesamodzielnych osób starszych.
 • Październik 2016 Seminarium pt. Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, uświetniającym 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Pedagogiki Społecznej. 5 października 2016 Łódź, Pałac A. Biedermanna- siedzibie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego ul. Franciszkańska 1/5.
 • Czerwiec 2016 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński. Udział w sesji panelowej pt.Jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 • 13-14 kwiecień 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-socjologia-filozofia. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: „Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji”. Moderator sesji pt. „Przyszłość w naukach społecznych”.

Inne:

 • Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Członek komisji rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Administrator i redaktor strony szczecińskiego oddziału PTG – www.ptg.szczecin.pl
 • Redaktor strony Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora – www.shus.whus.pl
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu kontrolno-analitycznego ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 • Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

 Konsultacje:

 • Czwartek 10:00 – 12:00 pok. 217

Kontakt: