dr Rafał Iwański

Rafał Iwański

 • Doktor nauk ekonomicznych, socjolog – pracownik socjalny.
 • Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Adres: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin.
 • Kontakt: rafal.iwanski@usz.edu.pl

CV in English

Dydaktyka:

 • Gerontologia społeczna
 • Opieka nad osobami starszymi
 • System usług socjalnych na rzecz osób starszych
 • Metody aktywizacji osób starszych
 • Praca socjalna z ludźmi starymi
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Kompetencje społeczne pracownika socjalnego
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Zarządzanie ryzykiem w pomocy społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia społeczna
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania

Ważniejsze publikacje

Monografie:

Rafał Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Warszawa: CeDeWu, 2016 – więcej informacji.

Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska, Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym,Warszawa, CeDeWu 2018 – więcej informacji. 

Artykuły w czasopismach i w monografiach:

2019

2018

 • Rafał Bakalarczyk, Natalia Marska-Dzioba, Rafał Iwański, Paweł Kubicki, Łukasz Jurek, Kamil Matuszczak, Polityka publiczna wobec opiekunów osób niesamodzielnychStudia z Polityki Publicznej, 2018, nr 3(19), s. 96-128.
 • Rafał Iwański, Beata Bugajska, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niesamodzielnych osób starszych: w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Exlibris: biblioteka gerontologii społecznej, Numer pod redakcją Beaty Bugajskiej, Rafała Iwańskiego, Zofii Szaroty. Tytuł numeru: Gdzie mieszka starość : przestrzeń – architektura – mieszkanie = Where Does the Old Age Dwell: space – architecture – home. 2018, nr 1-2 (15), s. 12-25.
 • Rafał IwańskiStarzejące się społeczeństwo a zrównoważony rozwój: wybrane bariery i ograniczenia. Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018, nr 10-12, s. 30-32.
 • A. Cieśla, R. Iwański, J,P. Cieśla, Mieszkania seniorów w Polsce, w: Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne., red. A. Muzioł-Węcławowicz, K. Nowak, Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Warszawa 2018. 
 • Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Koncepcja wolontariatu w świetle analizy treści zamieszczanych na portalach hospicjów dziecięcych, Pedagogika Społeczna, nr 3(69) 2018.
 • Marta Giezek, Rafał Iwański, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Monika Paszkiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Problem ponoszenia kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa – analiza na przykładzie domów pomocy społecznej w gminie miejskiej Szczecin, Pomeranian Journal of Life Sciences, 2018 64(4):93-97.
 • Rafał Iwański, Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe i opiekunowie w domach pomocy społecznej –stan i przyszłość wybranych zawodów pomocowych w Polsce, Rynek Pracy, Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, numer 3 2018 (166), 2018, s.46-56.
 • Edyta Sielicka, Rafał Iwański, Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym w perspektywie aglomeracji szczecińskiej, Polityka społeczna, 4/2018 (529).
 • Rafał Iwański, Migration and the ageing of the Polish population – challenges and consequences, W: Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim / redakcja naukowa Barbara Kromolicka, Anna Linka, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018. s. 39-47,
 • Rataj Z., Rafał Iwański, Bugajska B., Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2018, vol. 80 nr 1, s. 287-300.

2017

Przed doktoratem

Udział w projektach:

2019

 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.
 • „Aktywny Humanistyczny Senior”, ASOS 2019 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

2018

 • „Kreatywny – Humanistyczny Senior” –  2018 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i
  organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

2017

 • Aktywny – Humanistyczny Senior” – ASOS 2017 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Senior w edukacji całożyciowej: edukacja, aktywizacja, integracja” .Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i
  organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

Udział w konferencjach:

2019

 • 11-13.04.2019 Alone Together, An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, York St John University, Prisoners of care: predictors of health outcomes and caregiver burden among family caregivers of individuals with Alzheimer’s disease. 
 • 11.03.2019 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości- Kobiety w organizacjach”, Instytut Socjologii US, Społeczne i ekonomiczne konteksty pracy opiekunek niesamodzielnych osób starszych.

2018

 • 30.11-1.12 2018 VIII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW – „W kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”, Szczecin, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim.
 • 9 listopada 2018 VIII Bałtyckie Forum Zdrowia – Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia.
  Innowacje w ochronie zdrowia, Szczecin, tytuł wystąpienia:  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” – szczeciński program wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera. 
 • 8 listopada 2018 Konferencja „Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości” w Szczecinie, PTG oddział szczeciński, MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim.
 • 26-28 września 2018 V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska pt. Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne: Trójkąt Bermudzki polityki społecznej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł wystąpienia: Mieszkania dla seniorów – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.
 • 21 września 2018 Abschluss-Tagung der Konzeptphase des Bündnis A2030 Fördermaßnahme WIR! – Wandel durch Innovation in der Region des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Leben und Wohnen im Alter aus internationaler Perspektive, Stralsund, Niemcy.
 • 23-25 maja 2018 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Sens i bezsens starości” pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne”. Organizatorzy: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białowieża. Tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna na Pomorzu Zachodnim w ujęciu społecznym i ekonomicznym.
 • 14-15 maja 2018 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej „Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego – od wykluczenia do integracji.. Gniezno. Organizator: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).Tytuł wystąpienia: Organizacja i koszty opieki paliatywnej oraz hospicyjnej – stan obecny i prognozy.
 • 25 kwietnia 2018 Konferencja poświęcona zagadnieniom „srebrnej gospodarki”,Pałcznyn. Organizator: Stowarzyszenie Samorządny Powiat i Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka – wyzwania i problemy.
 • 18 Kwietnia 2018 Konferencja pt. Europa (nie) boi się starości, Szczecin, Organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa CB oraz MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Sytuacja demograficzna w Polsce i regionie osób starszych oraz zapotrzebowanie na opiekę.

2017

 • 12 grudnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci” 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, tytuł wystąpienia: Ekonomiczne i społeczne aspekty opieki paliatywnej w woj. Zachodniopomorskim. Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej US.
 • 17-18 listopada 2017 r. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) połączony z 4 Kongresem KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+,Warszawa, Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim.
 • 6 października 2017 r. II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, EXPO Kraków, udział czynny w sesji eksperckiej pt. Mieszkania przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia”.
 • 22 września 2017 r. Konferencja w Bornem Sulinowie zorganizowane przez BUTW oraz OPS w Bornem Sulinowie pt. U siebie mimo wieku. Tytuł wystąpienia „Mieszkania chronione i wspomagane
 • 22 maja 2017 r. Konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową pt. Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Tytuł wystąpienia: Specyfika procesów starzenia się ludności województwa zachodniopomorskiego.
 • 27 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze” organizowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Profesjonalni i rodzinni opiekunowie niesamodzielnych osób starszych.
 • 26 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Smart living – mieszkalnictwo i rowój lokalny w dobie przemian demograficznych i technologicznej rewolucji, organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tytuł wystąpienia: Wybrane elementy systemu opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce.
 • 31 marca 2017 r. Konferencja Naukowa pt. Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie, organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł wystąpienia: System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie  starzejącego się społeczeństwa.
 • 23-25 marca 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł wstąpienia: Jakość życia niesamodzielnych osób starszych.

2016

 • 12 grudzień 2016 Konferencja Naukowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizator: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi.
 • 27-28 październik 2016, XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Marginalizacja społeczna i ekonomiczna niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów.
 • 15-16 listopad 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością a przeszłością. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Wykluczenie społeczne, kulturalne oraz ekonomiczne opiekunów niesamodzielnych osób starszych.
 • Październik 2016 Seminarium pt. Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, uświetniającym 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Pedagogiki Społecznej. 5 października 2016 Łódź, Pałac A. Biedermanna- siedzibie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego ul. Franciszkańska 1/5.
 • Czerwiec 2016 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński. Udział w sesji panelowej pt.Jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 • 13-14 kwiecień 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-socjologia-filozofia. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: „Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji”. Moderator sesji pt. „Przyszłość w naukach społecznych”.

Inne:

 • Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Członek komisji rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
 • Administrator i redaktor strony szczecińskiego oddziału PTG – www.ptg.szczecin.pl
 • Redaktor strony Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora – www.shus.whus.pl
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu kontrolno-analitycznego ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 • Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

 Konsultacje:

 • Czwartek 10:00 – 12:00 pok. 217

Kontakt: