dr Aneta Jarzębińska

dr Aneta Jarzębińska – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika Specjalna na Uniwersytecie Szczecińskim, doktor nauk humanistycznych (od 2010 roku).

Zainteresowania naukowe:

 • Problemy rodzicielstwa w sytuacji zdiagnozowania u dziecka prenatalnego wady letalnej, wychowanie dziecka z wadą letalną, wsparcie rodzin z dzieckiem z wadą letalną, idea hospicjów perinatalnych,
 • spocjopedagogiczne aspekty późnego macierzyństwa i późnego ojcostwa,
 • nauczanie jako środek resocjalizacji penitencjarnej,
 • uwarunkowania skuteczności programów resocjalizacyjnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Monografie autorskie:

Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska, Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym, Warszawa, CeDeWu 2018. 

W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

 • poradni medycy paliatywnej;
 • hospicjum perinatalnego;
 • hospicjum domowego dla dzieci;
 • hospicjum domowego dla dorosłych;
 • hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno z środków publicznych jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Artykuły w czasopismach:

  • Rodzeństwo w roli rodzicielskiej, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2013, nr 2.
  • Macierzyństwo macochy niedzielnej – próba refleksji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006 nr 6.
  • Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2007 nr 3.
  • Motywy zastępczego rodzicielstwa macochy, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2009 nr 9.
  • Babcia w roli rodzicielskiej, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, 2011 nr 3.
  • Walory i koszty roli macochy, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2011 nr 8.
  • Postrzeganie przez macochę matki pasierba, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2012, nr 4.
  • Późne macierzyństwo – walory i ograniczenia, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2012, nr 10.
  • Dekalog postępowania w roli macochy „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2013 nr 6.
  • Zachowania rodzicielskie macochy (normatywny i realistyczny aspekt roli) „Studia Socjologica” 2013 nr 4.
  • Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną, „Opuscula Socjologica” 2014/ nr 2, s. 43-55.
  • Późne macierzyństwo w opiniach i planach życiowych studentek, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 1, s. 46-52.
  • Rodzicielstwo wspieranie w sieci, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2014, nr 2, s. 43-50.
  • Wsparcie społeczne w sieci, „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 2, 133-147.
  • Wsparcie społeczne rodziców oczekujących narodzenia dziecka z wadą letalną, „Pedagogika Rodziny” 2014, nr 4.
  • Możliwości wsparcia rodziców po stracie dziecka, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2015 nr 3.
  • Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na internetowym forum dyskusyjnym w świetle badań netnograficznych, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2015.
  • Kształcenie do zawodu nauczyciela w Polsce (analiza stron rekrutacyjnych uczelni publicznych), „Kwartalnik Edukacyjny”, 2015 nr 4.
  • Wartościowanie późnego macierzyństwa przez kobiety, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2016, nr 2.
  • Rodzice dzieci z wadą letalną jako wspierani i wspierający, „Pedagogika Rodziny” 2016.
  • Jarzębińska A., Problemy wychowania dziecka z wadą letalną (na podstawie analizy treści bloga poświęconego dziecku z Zespołem Edwardsa, « Problemy Opiekuńczo Wychowawcze », nr 6, 2017.
  • Jarzębińska A., Zostać tatą gdy się ma już swoje lata (argumentacja w odniesieniu do późnego ojcostwa), « Problemy Opiekuńczo Wychowawcze », nr 7, 2017.
  • Jarzębińska A., Bycie matką dziecka z wadą letalną – trauma, która może okazać się pozytywna – w „Studia nad Rodziną” nr 2 (43) 2017.

Artykuły w monografiach:

 • Jarzębińska A., Oświata w powiecie stargardzkim w latach 1945-2005, [w:] Leksykon Oświaty Zachodniopomorskiej, red. Cz. Plewka, Szczecin 2005.
 • Jarzębińska A., Rodzeństwo w roli rodzicielskiej [w:] Młodzież w XXI wieku: źródła kryzysów i wzrostu, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Szczecin 2010.
 • Jarzębińska A., Fora internetowe jako forma wsparcia rodziny w sytuacji wady letalnej płodu[w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, red. J. Brągiel, B. Górnicka, Opole 2014, s. 177-184.
 • Jarzębińska A., Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców, [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek, Poznań, UAM 2015.
 • Jarzębińska A., M. Bytniewski-Judasz, Uwarunkowania i przykłady działalności resocjalizacyjnej w środowisku Aresztu Śledczego w Szczecinie, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, J. Król, Szczecin 2016, Minerwa.
 • Jarzębińska A., Wybrane przejawy wykluczania społecznego rodziców dzieci z wadą letalną, w: Od wykluczenia do wsparcia: w przestrzeni współczesnych problemów społecznych, red. J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk, Kraków 2016, Impuls, s. 67-76.
 • Jarzębińska A., Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie – placówka szkolnictwa przywięziennego w latach 1969–2017, [w:] Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, t. 5, red. E. Magiera, s. 287-305.
 • Jarzębińska A., Dąbrowski J., Nauczyciel szkoły przywięziennej w deskrypcjach uwięzionych uczniów – oczekiwania i rzeczywistość, [w:] Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, t. 5, red. E. Magiera, s. 307-321.
 • Jarzębińska, Potrzeby rodziców dzieci z wadą letalną, [w:] Wokół rozwoju dziecka, red. J. Buława-Halasz, Szczecin, Volumina 2017.
 • Jarzębińska A., Pracownik socjalny wobec rodziny dziecka z wadą letalną – o potrzebie klinicznej pracy socjalnej, [w:] Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe problemy- zmiana- transgresja, Szczecin, Volumina 2017, s. 335-550.
 • Kromolicka B., Jarzębińska A., Wstęp, [w:] Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe problemy- zmiana- transgresja, Szczecin, Volumina 2017, s. 7-19.
 • Jarzębińska A., Nadzieja dla rodziców dzieci z wadą letalną na internetowym forum dyskusyjnym, [w:] Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin 2017, wyd. US, s. 139-159.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w obliczu sytuacji trudnych. Niepełnosprawność- zaniedbanie- dezintegracja”, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski 8-9 maja 2013 r. Wystąpienie Fora internetowe jako forma wsparcia rodziny w sytuacji wady letalnej płodu.
 • Konferencja Ogólnopolska Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego, Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, 22.10.2014 r. Wystąpienie: Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 5 maja 2015 r. Wystąpienie: Rodzice wobec straty dziecka z wadą letalną-  wybrane dylematy i możliwości wsparcia.
 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 22 maja 2015 r. Wystąpienie: Rodzice przeżywający dylematy wobec śmierci dziecka z wadą letalną jako podmiot wsparcia.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną”, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wlkp. 25-26 maja 2015 r. Wystąpienie: Wybrane przejawy wykluczania społecznego rodziców dzieci z wadą letalną.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Wokół rozwoju dziecka, Szczecin WH Uniwersytetu Szczecińskiego, 12.04.2016 r., Wystąpienie: Potrzeby rodziców dzieci z wadą letalną.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia. Warszawa UKSW, 1.06.2016 r. Wystąpienie: Możliwości wsparcia rodziny z dzieckiem z wadą letalną.
 • V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Sprawności moralne w wychowaniu, Szczecin 20.04.2016 r. Wystąpienie: Forum internetowe źródłem nadziei dla rodziców dzieci z wadą letalną.
 • XXVI Zjazd PSSPS i konferencja naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej, Szczecin, 27-28.10.2016 r. Wystąpienie : Pracownik socjalny wobec rodziny dziecka z wadą letalną- o potrzebie (nowej) specjalizacji.
 • Seminarium Wokół dorobku naukowego profesor Danuty Koźmian- z okazji jubileuszu urodzin. Organizatorzy dr hab. E. Magiera, dr hab. J. Król, Szczecin lipiec 2016 r. Wystąpienie: System penitencjarny Aresztu Śledczego w Szczecinie-klasyczne i twórcze metody pracy z osobami pozbawionymi wolności.
 • III Seminarium Naukowe z cyklu Z BADAŃ NAD TRADYCJĄ POLSKIEJ PEDAGOGIKI na temat: Instytucje oświatowo wychowawcze i resocjalizacyjne (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), 14.12.2016 r. Wystąpienie: A. Jarzębińska, Jarosław Dąbrowski, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie- historia i aktualne problemy.
 • III Seminarium Naukowe z cyklu Z BADAŃ NAD TRADYCJĄ POLSKIEJ PEDAGOGIKI na temat: Instytucje oświatowo wychowawcze i resocjalizacyjne (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), 14.12.2016 r. Wystąpienie : Portret psychologiczny nauczycieli resocjalizujących w deskrypcji uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie.
 • Konferencja Międzynarodowa pt. Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp., 29-30 maja 2017 r. Wystąpienie: Nauczanie w szkole przywięziennej jako narzędzie inkluzji osób pozbawionych wolności. Warunki skuteczności.
 • Konferencja naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby- kompetencje- relacje pomocowe i poradnicze. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, 27 kwietnia 2017 r. Wystąpienie: Nauczyciel szkoły przywięziennej jako wspierający  proces społecznej inkluzji. Charakterystyka kompetencyjna z perspektywy uczniów.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Humanistyka wobec cierpienia i śmierci 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 12.12.2017 r. Wstąpienie: Hospicjum perinatalne – koncepcja opieki nad rodziną z dzieckiem z wadą letalną.
 • Ogólnopolskie szkolenie dla Dyrektorów Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Szczecin 10-13 października 2017 r. Wystąpienie: Awaria prądu – sposoby reagowania w zakładzie karnym.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji. Gniezno, 14-15 maja 2018 r. Wystąpienie: Wybrane uwarunkowania (nie)efektywności  programów resocjalizacji sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Dydaktyka:

 • komunikacja społeczna,
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
 • seminarium dyplomowe,
 • projekt profilaktyczno-resocjalizacyjny,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • problemy niedostosowania społecznego
 • strategie rozwoju społecznego.