dr Aleksandra Sander

dr Aleksandra Sander – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog społeczny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w tematyki profilaktyki społecznej, pracy socjalnej i polityki społecznej.

Ważniejsze publikacje:

 • Böhme K, Prüß F., Sander A., Servais E. i in. (red.): Grenzüberschreitendes Netzwerk in der Suchtvorbeugung für die Euroregion Pomerania. Druckerei Hoffmann Wolgast. Greifswald 2003, 128
 • A. Sander (red.): Pedagogika na początku XXI wieku/Pädagogik am Anfang des XXI. Jahrhunderts. Wydawnictwo Polgres Multimedia. Szczecin 2004
 • A. Sander: Główne modele dydaktyczne w Republice Federalnej Niemiec. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2007
 • Nowosad. I., Sander A. (red.). Szkoła w Niemczech. Rozwój, autonomia, środowisko., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
 • Kromolicka B., Sander A. (red.): Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej. 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2011
 • Sander A., Szymański M.S. (red.): Pedagogika społeczna – nowe wyzwania w Polsce i Niemczech. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa. Szczecin 2015

Artykuły w czasopismach:

 • Sander A., Przygoda i pedagogika – młodzieżowe centra w Luxemburgu na przykładzie aktywności prowadzonej przez Centre Marienthal. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3. 195 – 199
 • Sander A., Pedagogiczne implikacje współczesnego dzieciństwa w Niemczech. Nowa Szkoła, 2003, nr 9, ss. 40-41
 • Szkoła podstawowa jako miejsce aktywności pracy socjalnej. W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia. Kromolicka Barbara (red.). Wydawnictwo Akapit. Toruń 2005, Ss. 333-338
 • Profilaktyka jako działanie międzynarodowe na przykładzie projektu: Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania. W: Kwartalnik Pedagogiczny 2006/3, 137-144
 • Barwińska Dorota, Nowosad Inetta, Sander Aleksandra: Bürgerschaftliche Erziehung, (Über-)nationale Werte, Geschichtsbewusstsein und deren Vermittlung. Wychowanie obywatelskie, narodowe i ponadnarodowe wartości oraz ich przekaz, Lipsk, 22-24 września 2006 roku. W: Rocznik Pedagogiczny t. 30 2007, 87-90
 • W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych. W: Wychowanie na co dzień nr 10-11 (169-170) – listopad 2007. 41-43.
 • Plückhahn, A. Sander: Alkoholprävention in der polnischen Grenzstadt Szczecin/Stettin. W: Alkoholprävention in Erziehung und Unterricht. Tossmann P. H., Weber N. H. (red.). Wydanie drugie rozszerzone. Centaurus-Verlag. Herzbolzheim. 2008, ss. 296 – 308
 • Młodzi Niemcy w perspektywie badawczej – 50 lat badań nad młodzieżą Shell. W: Młodzież w XXI wieku. Jackowska Ewa, Kromolicka Barbara (red. naukowa). Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, ss. 89-97
 • PISA 2006 in Polen – eine kritische Bestandaufnahme, w: Zeitschrift für Bildungsverwaltung. Jahrgang 26 – 2010 – Heft 1, Wydawnictwo: Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung (DGBV), ss. 57-67
 • Poziom i jakość życia jako kategoria polityki społecznej, W: Nowosad I., Mortag I., Ondráková: Jakość życia i jakość szkoły. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu zielonogórskiego. Zielona Góra 2010, ss. 69-85
 • Sander A.: Die Ausbildung zum Sozialarbeiter in Polen nach der Studienstrukturreform.  H Döbert, M .S. Szymański (red.): Übergänge in die Hochschule und aus der Hochschule in den Arbeitsmarkt. Chancen, Probleme, Verläufe unter den Bedingungen der Studienstrukturreform in Deutschland und Polen. Waxmann. Münster, New York, München, Berlin 2013, ss. 235-256,
 • Sander A.: Offene Zivilgesellschaft und soziales Engagement in Polen. W: Bildung und Erziehung 66. Jg. Heft 3/September 2013, ss. 287-301,
 • Sander A., Jakość życia jako element profilaktyki społecznej. W: Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T. (red.), Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2013, ss. 196-209
 • Sander A., Problemy rozwoju kooperacji Jugendhilfe i szkoły – przykład badań z Meklemburgii Pomorza Przedniego, W: Szpunar M. (red.), Badania w pracy socjalne, Gdańsk 2015, ss. 547-562
 • Sander A., Rodzina z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym jako obszar aktywności zawodowej pracowników socjalnych – na przykładzie powiatu polickiego, W: Kwińska M., Kurtyka-Chałas J. (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji. Wydawnictwo Naukowe UKSW. Warszawa 2016, ss. 257-273,
 • Sander A., Soziale Probleme in der polnischen Schule, W:  Weber N. H. (red.), Politische und soziale Probleme in deutschen und polnischen Karikaturen – Herausforderung für die politische Bildung. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin 2017, ss. 181-201,

Dydaktyka:

 • Profilakyka społeczna
 • Polityka społeczna
 • Profilaktyka społeczna wykluczenia
 • Działania metodyczne z grupami i społecznością
 • PolnischeKonzeptionensozialerProphylaxe

Udział w konferencjach:

2016

 • Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej. Szczecin, 27-28 października 2016 r. Organizator: Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Katedra Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Referat: Profilaktyka uniwersalna jako element przygotowania zawodowego studentów pracy socjalnej na przykładzie międzynarodowego projektu Grenzüberschreitendes Netzwerk in der Suchtvorbeugung für Euroregion Pomerania. Członek komitetu organizacyjnego oraz moderator sekcji tematycznej: Współpraca transgraniczna i międzynarodowa w pracy socjalnej.

2017

 • VI interdyscyplinarna konferencja naukowa na temat: Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek. Szczecin, 22.03.2017. Organizator: Katedra Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Referat: Pragmatyczna orientacja niemieckiej młodzieży w świetle studiów Shell.
 • Fachtag: Europäische Strategie 2020 – Nationale Entwicklungen im Vergleich zur Verringerung der Schulabbrecherquoten. Ein internationaler Vergleich, Berlin, XI. 2017, Organizator: Der Paritätische Gesamtverband. Referat: Schulabsentismus in Polen: Eine sozialpädagogische Herausforderung.
 • Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja, Warszawa, 20. XI. 2017. Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Społecznej APS oraz Katedra Socjologii Edukacji APS. Referat: Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin jako aktywizator środowiska organizacji działających w przestrzeni szkolnej pracy socjalne.

Inne:

 • członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dwuletnia kadencja: 2009-2011)
 • od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie
 • odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadany 22 lipca 2004 przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadany 13 grudnia 2012 przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 • odznaczona srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi położone na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego, nadano uchwałą nr 652/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014

kontakt:
aleksandra.sander@usz.edu.pl

dyżur:
czwartek 12-14