Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Z recenzji wydawniczej Prof. Mirosława Sobeckiego – „Przedstawiona do zaopiniowania praca jest znakomitym przykładem konsekwentnej i owocnej realizacji ambitnego przedsięwzięcia badawczego. Całą książkę czyta się z przyjemnością. Dotyczy to zarówno erudycyjnej części teoretycznej, w której przekonywująco i wyczerpująco Autorka prezentuje tło prowadzonych badań, jak też samej prezentacji wyników badań (…). Anna Linka po przywołaniu różnych koncepcji kompetencji wybrała tę, w której istotny jest kontekst kulturowy. Wydaje się to zabiegiem ze wszech miar słusznym. Wszak w aktywnościach różnego rodzaju instytucji, ich pracownicy zawsze mają do czynienia z określonymi uwarunkowaniami będącymi efektem, oddziaływania na siebie konkretnych zbiorowości kulturowych.

Omawiając kluczową dla swojej pracy koncepcję Boltena Autorka przywołuje ważny cytat kończący się słowami: Kompetencja międzykulturowa nigdy nie jest konceptem uniwersalnym, który może być zdefiniowany w oderwaniu od czynników sytuacyjnych i kulturowej specyfiki. Kontekst w przypadku opiniowanej do druku książki tworzą procesy migracyjne zachodzące w Polsce w ostatnich trzech dekadach. Autorka przywołała i przeanalizowała przykłady związane z różnymi rodzajami migrantów przybywających do Polski. Każdy z przykładów jest dokładnie analizowany i adekwatnie wpisany we właściwe teorie socjologiczne bądź psychologiczne.

Ważną cechą pracy jest wyrazistość przekazu analitycznego. Stąd egzemplifikacje poświęcone różnicom kulturowym cechuje duża siła wyrazu i konsekwentna logika wywodu (…) W przyjętej koncepcji metodologicznej Autorka pracy uważnie wsłuchuje się w głosy badanych przez siebie osób, zaangażowanych w działalność instytucji społecznych. Bardzo konsekwentnie unika narzucania swojego punktu widzenia, starając się maksymalnie otworzyć badanych na ten rodzaj ekspresji, który ujawnił analizowane przejawy ich kompetencji międzykulturowej. Subiektywizm – tak charakterystyczny dla przyjętej perspektywy metodologicznej- nie tylko jest przez Autorkę podkreślany, ale staje się rzeczywistym podstawowym kryterium zamierzanie do osiągnięcia ustalonych celów. W połączeniu z wcześniej podkreślaną kontekstualnością daje to bardzo ważny efekt, który w opinii Anny Linki oznacza metodologiczną otwartość na kontekst badań, co daje możliwość wyłonienia – z pochodzących z tego kontekstu danych empirycznych – nowych, do tej pory ukrytych, kategorii analitycznych (…) Walory pracy od strony naukowej, poznawczej i warsztatowej dają podstawy do stwierdzenia, że mamy do czynienia z książką niezwykle cenną i potrzebną w czasie, w którym żyjemy”

Link do strony wydawnictwa.