The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

W dniu 14 stycznia 2020 ukazał się artykuł w czasopiśmie Frontiers in Psychology autorstwa dr Magdaleny Leszko z Instytutu Psychologi US oraz pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej dr Anety Jarzębińskiej i dr Rafała Iwańskiego pt. The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland.

Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu podstaw opieki nad osobą niesamodzielną

W dniach 18.11, 19.11, 26.11 i 9.12 w godzinach godz. 16:00-18:00 odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16-17 w pokoju 214 spotkania szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu podstaw opieki nad osobą niesamodzielną. Udział w spotkaniach mogą wziąć osoby zaangażowane w wolontariat opiekuńczy lub opiekunowie nieprofesjonalni, którzy udzielają wsparcia osobie zależnej. Spotkania poprowadzi Pan Przemysław Budziński.

Zapraszam

dr Rafał Iwański.

V  Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Pedagogiki Społecznej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

PARTNERZY

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie,
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”, Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”,
Klub Studencki „Pralnia”

Program:

Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 rok

godz. 10.00-11.45

Instytut Pedagogiki, sala 119

Warsztat „Wielowymiarowość problemów rodziny we współczesnej pracy socjalnej”
– mgr Alicja Szmeterowicz

Celem warsztatu jest wskazanie jak różnorodne problemy współczesnych rodzin są rozwiązywane oraz jak w tym procesie uczestniczą rodziny. Szczególnie ważne są metody aktywizujące, które mają doprowadzić rodzinę do samodzielności życiowej.

Wtorek – 9 kwietnia 2019 rok

godz. 13.00-15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie

Wizyta w  OIK MOPR – Kierownik Małgorzata Grochocka

Interwencja kryzysowa w systemie wsparcia  jednostki w kryzysie. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów
z obszarem zadań i funkcji Ośrodka Interwencji  Kryzysowej wobec jednostki przeżywającej kryzys
w różnorodnym wymiarze.

9 kwietnia  2019 rok

godz.13.00-14.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty z samoobrony dla studentów pracy socjalnej

Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie

Środa – 10 kwietnia 2019 rok

Godz. 12.00 – 13.30.

Wykład „Pracownik socjalny – potrzebny od zaraz!” – dr Katarzyna Seredyńska

10 kwietnia 2019 rok

Godz.12.00-13.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty „Interwencja kryzysowa. Niebieska Karta”

Warsztaty przeprowadzi pracownik Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin, członek zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

godz. 15.10-18.20

Wydział Humanistyczny, sala 108

Warsztaty „Oblicza pracy socjalnej”

Warsztaty dla studentów I roku Pedagogiki Specjalnej przygotowane i prowadzone przez studentów III roku Pracy Socjalnej

Czwartek – 11 kwietnia 2019 rok
godz. 9.00-12.00

Instytut Pedagogiki

Kiermasz wytworów i prac przedszkolaków, uczniów, seniorów, studentów.

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele” oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”

11 kwietnia 2019 rok

Godz.11.30-13.00

Instytut Pedagogiki, sala 203

EmpowerGAME  

Konkurs wiedzy o pracy socjalnej- nauczyciele akademiccy kontra studenci pracy socjalnej

Koło Naukowe  Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

11 kwietnia 2019 rok

godz.21.00

Klub Studencki Pralnia

Instytutowe Party. Impreza integracyjna dla nauczycieli akademickich i studentów

Piątek – 12 kwietnia 2019 rok

godz.8.30-12.00

Schronisko dla Nieletnich, ul. Modra 11

Warsztaty „Praca wychowawczo- socjalna z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich
i ich rodzinami- szansą na ich readaptację społeczną” – dyrektor Schroniska dla Nieletnich
dr Paweł Radziszewicz

Celem warsztatu jest pokazanie spectrum pracy wychowawczo- socjalnej z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich oraz ich rodzinami, aby stworzyć możliwości powrotu nieletnich do normalnego życia.

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka dra Huberta Kupca

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w udoskonalaniu organizacji procesu resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracę badawczą podzielono na kilka etapów, której efekty znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej) części monografii.

poleca ImpulsW pierwszym rozdziale, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu filozofii, psychologii i socjologii, dokonano pogłębionej analizy pojęcia, struktury, procesu formowania się i rozwoju tożsamości osobowej oraz warunków wyznaczających proces jej zmiany z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych. Zadaniem było uchwycenie konstytutywnych dla zrozumienia jej istoty oraz struktury komponentów, które mogłyby być użyteczne w konceptualizacji modelu tożsamości dewiacyjnej. Przeglądu literatury poświęconej problematyce tożsamości człowieka dokonano również pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na ile możliwa i w jakich warunkach dokonuje się jej zmiana, ponieważ ma to duże znaczenie dla ewentualnego ukierunkowywania na ten cel oddziaływań resocjalizacyjnych. Zarówno poszukiwanie, kształtowanie, kreowanie, czy też zmiana tożsamości, dokonuje się głównie poprzez autorefleksję podejmowaną w kontekście nawiązywanych interakcji społecznych. Stąd też, aby ukazać całą złożoność tego procesu zdecydowano się na omówienie społeczno-kulturowych uwarunkowań w nieustannie zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości postmodernistycznej.

W drugim rozdziale przeprowadzono analizę pojęcia „tożsamość dewiacyjna” oraz – z wykorzystaniem wyników badań nad różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie – skonstruowano model uwzględniający sześć jej wymiarów: poznawczy, aksjologiczny, afektywny, ewaluacyjny, behawioralny i rozwojowy. Aby głębiej zrozumieć istotę badanego zjawiska, na podstawie literatury kryminologicznej dokonano analizy procesu powstawania tożsamości dewiacyjnej oraz psychospołecznych konsekwencji naznaczania etykietą dewianta. Odwołując się natomiast do poglądów czołowych przedstawicieli współczesnej myśli resocjalizacyjnej, starano się uzasadnić sens ukierunkowywania oddziaływań resocjalizacyjnych na wywoływanie zmian w tożsamości dewiacyjnej nieletnich w trudnych, ze względu na niesprzyjający klimat społeczny, warunkach instytucjonalnych.
W rozdziale trzecim zaprezentowano wiedzę na temat mechanizmów motywujących człowieka do podejmowania aktywności planowej w odniesieniu do procesów motywujących młodzież do samodoskonalenia w okresie dorastania. Dokonano wyboru typologii motywacji na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz charakterystyki procesu zmiany według transteoretycznego modelu TTM autorstwa J.O. Prochaski i C.C. DiClemente’a. Wszystko to z zamiarem wyłonienia komponentów użytecznych w konceptualizacji modelu motywacji do zmiany. W drugiej części tego rozdziału przedstawiono metody, których implementacja może przyczyniać się do rozwijania i wzmacniania u nieletnich motywacji do wprowadzania w sobie konstruktywnych zmian.

Następny rozdział dotyczy przyjętych założeń metodologicznych i zawiera określenie przedmiotu badań, opis celów oraz uzasadnienie zastosowania paradygmatu dedukcyjnego i strategii ilościowej w przeprowadzonych badaniach. Zgodnie z obowiązującymi w przyjętym paradygmacie zasadami sformułowano problemy i hipotezy, wyznaczone i zoperacjonalizowane zmienne, co pozwoliło na określenie metod oraz technik badawczych z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych w postaci sześciu kwestionariuszy ankiet.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowano wyniki badań i analiz statystycznych. W rozdziale piątym znajduje się opis zróżnicowania stopnia rozwoju tożsamości dewiacyjnej, dokonany na podstawie natężenia komponentów składających się na jej poszczególne wymiary. Rozdział szósty zawiera rezultaty badań odnoszące się do poziomu i typu posiadanej przez wychowanków motywacji oraz ich zaawansowania w procesie zmiany, a w ostatnim przedstawiono zależności pomiędzy natężeniem poszczególnych wymiarów tożsamości dewiacyjnej nieletnich a ich motywacją do zmiany.

Całość kończy podsumowanie, które stanowi syntetyczne uporządkowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, potrzebnych do sformułowania zaleceń dotyczących organizowania oddziaływań resocjalizacyjnych w praktyce wychowawczej. W aneksie znajdują się natomiast wzory zastosowanych kwestionariuszy ankiet oraz wyniki statystycznej analizy rzetelności skonstruowanych narzędzi badawczych.

Pozycja dostępna jest tutaj 

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

W dniu 29 października 2018 pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej wzięli udział w seminarium i warsztatach szkoleniowych dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Program szkolenia i warsztatów:

  1. Zabezpieczenie socjalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów – dr Ilona Kość
  2. Polityka społeczna gmin w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów – dr Rafał Iwański
  3. Wolontariat jako jedna z form wsparcia opiekunów nieformalnych – dr Edyta Sielicka
  4. System zabezpieczania potrzeb niesamodzielnych osób starszych – stan obecny i perspektywa do 2050 roku – dr Aleksandra Sander
  • Elementy opieki nad osobą niesamodzielną – Przemysław Budziński
  • Wsparcie emocjonalne i psychiczne opiekunów nieprofesjonalnych w zakresie opieki u kresu życia – dr Edyta Sielicka
  • Starość też mnie to czeka – zajęcia z symulatorem starości – Klaudia Piotrowska

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Kolejna ważna publikacja w Katedrze Pedagogiki Społecznej! 📚
„Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym” autorstwa dra Rafała Iwańskiego, dr Edyty Sielickiej oraz dr Anety Jarzębińskiej.

Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

• poradni medycy paliatywnej,
• hospicjum perinatalnego,
• hospicjum domowego dla dzieci,
• hospicjum domowego dla dorosłych,
• hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej”.

https://cedewu.pl/Opieka-paliatywna-i-hospicyjna-w-ujeciu-spolecznym-i-ekonomicznym-p2171

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.

Pani Doktor gratulujemy 🙂

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w czwartek 5 lipca 2018 r. miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Studia – to nasza młodość”. Wydarzeniu temu towarzyszył performens przygotowany przez studentów Instytutu Pedagogiki, podczas którego uczestnicy mogli spotkać się z personifikacjami literatury, muzyki oraz sztuk wizualnych, aby podzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Zaprezentowane prace to efekt warsztatów prowadzonych przez dr Huberta Kupca ze studentami Animacji Kultury oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W zamierzeniu autorów ich dzieła prezentują wybrane aspekty tożsamości współczesnej młodzieży akademickiej, które mogą skłaniać do refleksji nad samorozwojem w okresie studiowania. Relację filmową opracowaną przez organizatorów można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=f6JOvzw13zY natomiast dołączoną fotorelację przygotowała mgr Iga Dyszyńska. Wszystkie prace młodych artystów można podziwiać w Instytucie Pedagogiki US w „Galerii na piętrze”.

Tekst: dr Hubert Kupiec – kurator wystawy